Tarafsızlık Taahüdü

 

ARC için, muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönüyle ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması vazgeçilmezdir.

Bu nedenle ARC yönetimi, muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini tüm muayene personeline ve ofis çalışanlarına açıklamış ve anlaşılmasını sağlamıştır.

ARC tarafsızlığı tehdit edecek olayları analiz etmiş ve bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır.

ARC veya buna bağlı bir kuruluşun muayene hizmeti danışmanlığı sunmayacağı

ARC olarak muayene sürecinde yer alacak personelin son bir yıl içinde o kuruluşla ilişkide olmayacağını,

ARC olarak denetimlerde yer alacak personelin ilgili kuruluşa iç tetkik sunmayacağı veya bunu tedarik etmeyeceğini,

ARC olarak danışman kuruluşlarla bir ticari ilişkide olmayacağını, muayene isteyen kuruluşların danışmanlık aldığı şirketlerin bünyesinde görev alan personelin göndermeyeceğini aksi takdirde muayene yapmayacağını

ARC olarak yaptığımız faaliyetler ile ilgili olarak daha kolay, basit, hızlı vb. beyanlarda bulunmayacağına,

Çıkar çatışması olmaması için son bir yılda ticari ilişkisi, danışmanlığı veya tarafsızlığı riske atacak bir durumla karşılaşıldığında ilgili personelin üst yönetimde dâhil muayene prosesinde bulundurulmayacağına,

ARC olarak muayene uygulamasında yer alan bütün personelin ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, siyasi, mali ve diğer baskılardan uzak tutarak bağımsız olarak faaliyet göstermesini sağlayacağını,

ARC olarak muayene prosesinde tüm iç ve dış personelin tarafsızlığı tehlikeye düşürecek bir durumla karşılaştığında bunları bildirmesi istenmiştir. Bu gelen bilgileri değerlendireceğine ve mevcut durum ortadan kalkana kadar ilgili muayenede bu personeli kullanmayacağına,

Bütün çalışanlarının, müşterilerin ve ARC ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını sağlayacağına

Muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağına, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını tarafsız ve bağımsız davranılacağına,

ARC çalışanlarının muayene hizmetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

Muayene işlemleri sırasında, kuruluşların muayene durumu hakkında rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,

İlgili bütün tarafların verilen hizmetlerimize ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mal külfet veya diğer şartlar öne sürülemeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağına,

Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dâhil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, muayene faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,

Yapılan muayene hakkındaki bilgilerin, ilgili tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, 

Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Muayene hizmetinin sunumunda TÜRKİYE sınırları içinde herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını, 

Kendinden doğabilecek yasal tazminatı ödeyeceğini, 

Muayene hizmetinin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına,  sahiplerinin üye olduğu dernek ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

Muayene kuruluşu olarak asansör muayene konusunda taraflardan bağımsız olacağını,

ARC ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını,

Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağını;

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmayacağını,

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıda yönlerden bağlantılı olmayacağını,

1) Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,

2) Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,

3) Muayene kuruluşunun ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu,

4) Muayene kuruluşu ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar.

ARC ye ve Muayene personellerine asansörünü muayene ettiği bina sorumluları, bakımcı firmaları ve Belediye olmak üzere ikinci ve  üçüncü tarafların her türlü baskısı durumunda (hediye, tehdit, şartlı muayene vb.) muayeneyi gerçekleştirmeyeceğini,

Muayene Personelinin muayene faaliyetini gerçekleştireceği asansörün bina sorumlusu veya bina sakinleri ile, Bakımcı firma ile akrabalık ilişkisinin olması durumunda muayene personelini geri çekerek ilgili bölgeye farklı bir muayene personeli görevlendireceğini,

ARC olarak beyan ve taahhüt ederiz.